مکان فعلی :

اخبار برگزیده:

معرفی همکاران

 

 

آقای غلامحسین زیوری

پست سازمانی: مدیرکل اداره امور شهری و شوراها

 

آقای بیژن آنی
پست سازمانی : معاون مدیر کل امور شهری و شوراها

 

آقای مجید سعیدی

پست سازمانی: کارشناس مسئول امور اداری و استخدامی شهرداری ها

 

خانم عاطفه عابدی

پست سازمانی: رئیس گروه امور شوراها

 

آقای محمد رستمی

پست سازمانی : کارشناس  امور شوراهای اداره کل امور شهری و شوراها

 

آقای علی رضا قوام آبادی

پست سازمانی : کارشناس امور شوراهای اداره کل امور شهری و شوراها

 

آقای حمید ابراهیمی

پست سازمانی : رئیس دفتر مدیر کل امور شهری و شوراها

 

خانم مهلا داریوشی

پست سازمانی : کارشناس  اداره کل امور شهری و شوراها

 

خانم زینب شفیعی

پست سازمانی : کارشناس امور مالی

 

خانم طیبه السادات موسوی

پست سازمانی : رئیس گروه امور شهری

 

خانم مینا سید جعفری اولیاء

پست سازمانی : کارشناس آمار و اطلاعات و فن آوری شهرداری ها

 

آقای مسعود شمسی گوشکی

پست سازمانی : کارشناس اداره کل امور شهری و شوراها

آخرین اخبار
              
   کل : ۶  نمایش ۱ الی ۵   ۱ ۲