مکان فعلی :

اخبار برگزیده:

معرفی دفتر

_____________________________________________________________________________________________

اداره کل امور شهری و شوراها از جمله ۴ اداره کل تحت نظارت معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری است که مستقیماً به امور مربوط به شهرداری ها و شوراهای اسلامی رسیدگی کرده ، نقش نظارتی ، هدایتی ، حمایتی و راهبردی برای این مجموعه های خدمات رسانی را بر عهده دارد . با توجه به اینکه به استناد ماده یک قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ تاسیس شهرداری در نقاط واجد شرایط از اختیارات وزارت کشور می باشد و اداره ای تحت عنوان اداره کل امور شوراها و شهرداری ها نیز در حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور وجود دارد ، لذا بر همین اساس در استانداری ها نیز اداره ای تحت عنوان اداره کل امور شهری و شوراها جهت نظارت و راهنمایی و ارشاد شهرداری های استان و شوراها شهر ایجاد گردیده و انجام امور زیر را بعهده دارد :

شرح وظایف دفتر امور شهری و شوراها ( در استانداری هایی که واحد مستقل حمل و نقل و ترافیک دارند.)
۱- مطالعه وبررسی وضع شهرهای استان از نظر تأسیسات و تسهیلات رفاهی به منظور شناخت و تعیین نیازهای مالی و خدماتی شهرهای استان.
۲- همکاری با دفتر فنی استانداری به منظور تهیه و تنظیم معیارهای و ضوابط لازم برای تعیین الویت های طرح های عمرانی در شهرها.
۳- بررسی طرح های عمرانی شهرداری ها پس از اخذ نظر دفتر فنی، به منظور استفاده از اعتبارات وزارت کشور و همچنین طرح هائیکه از محل اعتبارات عمرانی کشور انجام می گیرد.
۴- مطالعه و بررسی در مورد منابع درآمد شهرداری ها به منظور ارائه خط مشی و اتخاذ روشهایی در جهت ارتقاء سطح درآمد شهرداری ها و خودکفایی آنها.
۵- نظارت بر برنامه های عمرانی و گزارشگیری مستمر از پیشرفت برنامه های عمرانی شهرها و عندالزوم اعلام عدم پیشرفت آنها به واحدهای استانی سازمان های اجرایی مربوط به منظور رفع موانع با همکاری دفتر فنی.
۶- بازرسی از اقدامات عمرانی در سطح شهرها و تهیه گزارش های ماهانه جهت مراجع ذیربط.
۷- تعیین اولویت شهرها از نظر مبارزه با خطرات ناشی از سیل برای تخصیص اعتبارات لازم
۸- بررسی و اظهار نظر در مورد مصوبات شورای شهر و پیشنهادات شهرداریها در مورد برنامه های عمرانی از نظر مالی و اعتباری.
۹- صدور دستورالعمل های لازم به شهرداری ها به منظور ایجاد هماهنگی در تهیه طرح های عمرانی از مالی و اعتباری.
۱۰- جمع آوری و تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز در زمینه شوراهای اسلامی استان و بررسی اقدامات و عملکرد آنها و بررسی گزارش های ارسالی شهرستانها.
۱۱- انجام برنامه ریزی سالم بمنظور ارتقاء روز افزون و بالندگی شوراهای اسلامی شهر و روستا.
۱۲- تهیه و تنظیم پیشنهاد برنامه های آموزشی و آشناسازی اعضاء شورا با وظایف و مسئولیت های قانونی خود و سایر مسائل مورد نیاز در جهت اجرای هر چه مطلوب تر وظایف و امور نظارتی مربوطه و ارائه آن به واحد مربوط جهت اجرا.
۱۳- بررسی و تنظیم برنامه آموزشی پیشنهادی و ارائه به واحد مربوطه، به منظور آشنایی کارکنان استانداری، فرمانداری ها و بخشداری ها با قوانین،آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به شوراهای اسلامی.

 

آخرین اخبار
              
   کل : ۶  نمایش ۱ الی ۵   ۱ ۲